ราคาโปรโมชั่น
จำนวนลูกค้า
ราคา/ท่าน
4 - 7 ท่าน
6,699
8 - 12 ท่าน
6,499
13 - 17 ท่าน
6,299
18 ท่านขึ้นไป
5,099

วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 )
 • เดินป่าชมธรรมชาติ นั่งแพชมถ้ำปะกะรัง
 • กิจกรรมแล้วแต่ทางแพจัดให้
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 )

วันที่สอง

 • ล่องเรือชมหมอกยามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • เก็บสัมภาระ เดินทางสู่เขาสกบูติคแคมป์
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • รับประทานอาหารอาหารบนเขาสกบูติคแคมป์ (มื้อที่ 4 )
 • แนั่งเรือแคนูในแม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
 • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)